Integrations-
grunduddannelse (IGU)

Den 1. juli 2016 trådte en ny ordning i kraft  for ansættelse af flygtninge i virksomheder. Der er tale om et integrationsuddannelsesforløb, der efter loven skal være påbegyndt i tidrummet mellem 1. juli 2016 og til og med 30. juni 2019.

Lovens formål er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Der søges derved skabt mulighed for, at denne persongruppe kan opnå kvalifikationer, der gør det muligt at påbegynde en senere erhvervsrettet uddannelse eller opnå varig beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

IGU-uddannelsen kan påbegyndes af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år. Aldersgruppen er fra 18 år og under 40 år på starttidspunktet af forløbet.

Forløb

Forløbet omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Forløbet varer 2 år. Der er tale om en aftale mellem virksomheden og udlændingen uden, at jobcenter eller skole først skal indblandes.  Aftalen skal være skriftlig, og det forventes, at der kommer krav til aftalens nærmere udformning og om digital registrering.

Aflønnning og overenskomst

Aflønning skal ske efter trin 1 og 2 på uddannelserne omfattet af overenskomsterne, alternativt efter trin 1 og trin 2 i EGU satserne.  

I øvrigt er udlændingen omfattet af virksomhedens overenskomster som andre ansatte og betragtes ikke som elever. Det gælder derfor reglerne om bla. pension, fritvalgskonto, opsigelsesvarsler. Når udlændingen er på skole, betales ikke løn, men derimod en skolegodtgørelse svarende til integrationsydelsen, og den pågældende skal selv ansøge om skolegodtgørelsen.

Virksomheden skal i samarbejde med udlændingen udarbejde en plan med en beskrivelse af, hvad den samlede integrationsuddannelse forventes at indeholde. Efter loven skal praktikdelen bidrage til opfyldelse af formålet med uddannelsen ved at bibringe udlændingen:

  • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
  • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Praktikdelen skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit.

Under forløbet skal udlændingen deltage i skoleundervisning i 20 uger á 37 timer , og den nærmere tilrettelæggelse heraf sker i samarbejde mellem virksomheden og udlændingen.  

Skoleundervisning og praktik må tilsammen ikke udgøre mere end 37 timer om ugen og mindst udgøre 32 timer i gennemsnit ugentligt. Forløbet på 2 år kan undtagelsesvis forlænges, hvis der ikke har været mulighed for at fuldføre 20 ugers skoleundervisning, og dette skyldes særlige forhold. Forlængelsesperioden kan alene omfatte skoleundervisning.

Der udbetales en bonus til virksomheder med en ansat i IGU- forløb efter ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Bonussen er fastsat til 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse ved forløbets fuldførelse.

Læs mere og IGU-forløbet her

Kontakt

Juridisk afdeling Juridisk afdeling
Telefon: 6617 3333