Maskiner skal CE mærkes efter Maskindirektivet. Bygger man flere CE mærkede maskiner sammen til en produktionslinje, så skal den færdige produktionslinje også CE mærkes, før linjen tages i anvendelse.

Byggevarer skal CE mærkes efter Byggevareforordningen. Bygger man flere CE mærkede byggevarer sammen til byggeløsning – skal den sammenbyggede løsning så have en selvstændig CE-mærkning før byggeløsningen tages i brug?

Vigtig forskel på CE-mærkning af maskiner og byggevarer

Maskiner skal CE-mærkes efter Maskindirektivet, mens byggevarer skal CE-mærkes efter Byggevareforordningen. Få herunder et hurtigt overblik fra Egon Hansen, branchekonsulent hos Arbejdsgiverne.

Maskindirektivet har to formål: Harmonisering af kravene til fremstilling af maskiner, så arbejdstagers sikkerhed og sundhed sikres, samtidig med den frie bevægelighed for maskiner på det indre marked sikres.

EU-medlemslandene kan gå ud fra, at maskiner, der er forsynet med CE-mærkning, og som ledsages af en EF-overensstemmelseserklæring, opfylder bestemmelserne i Maskindirektivet.

Generelt er alle nye maskiner omfattet af indretningskravene fra Maskindirektivet med deraf følgende CE-mærkning. Undtagelserne er maskiner, som i stedet er omfattet af særdirektiver (fx traktordirektivet eller elevatordirektivet) og maskiner, som skal anvendes på steder, hvor Maskindirektivet ikke gælder.

Ofte er en maskine også omfattet af andre direktiver, f.eks. Lavspændingsdirektivet, ATEX-direktivet eller EMC-direktivet.

Det CE-mærke, som fabrikanten sætter på maskinen, angiver, at også indretningskravene til andre direktiver med CE-mærkningskrav er overholdt, hvis disse direktiver ellers er relevante for maskinen.

Når man sammenbygger CE-mærkede enkeltmaskiner til en produktionslinje, så skal den sammenbyggede produktionslinje CE-mærkes selvstændigt for at dokumentere, at indretnings- og sikkerhedskravene til hele produktionslinjen er overholdt, før linjen tages i anvendelse.

Det er en god idé, så tidligt i forløbet som muligt at definere, hvem der er ansvarlig for den endelige CE-mærkning af hele produktionslinjen; herunder risikovurderingen af sammenbygningen, udfærdigelsen af den tekniske dokumentation, brugsanvisningen og overensstemmelseserklæringen.

Andre vilkår med Byggevareforordningen

I forhold til Byggevareforordningen kan man ikke bruge analogien med CE-mærkning af maskiner og sammenbyggede produktionslinjer.

Formålet med Byggevareforordningen og kravet til CE-mærkning af byggevarer er, at handel på tværs af EU´s landegrænser skal være både nemmere og billigere. Man regner med, at op i mod 80% af alle byggevarer skal CE mærkes. CE-mærket kan beskrives som en byggevares varedeklaration og skal led­sages af dokumenter, hvor byggevarens ydeevne præsenteres.

Kravet om CE-mærkning følger altså byggevareforordningen, når en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard for byggevaretypen eller en frivillig ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) for den konkrete byggevare.

Er byg­gevaren CE-mærket, kan den markedsføres og sælg­es frit i hele EU.

Når en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, SKAL byggevaren CE-mærkes efter denne standard. Hvis en byggevare ikke er omfattet af en harmoniseret standard eller en ETA – så må den IKKE CE-mærkes.

Der findes sikkert en del byggevarer, som er sammensat af byggevarer omfattet af harmoniserede standarder, men hvis ikke det nye samlede produkt har en harmoniseret standard, der dækker netop det samlede produkt, må man ikke CE-mærke det.

Ovenstående indlæg er inspireret af et spørgsmål fra en medlemsvirksomhed hos Arbejdsgiverne. Sidder du inde med spørgsmål, hvor du ikke selv lige har svaret, så er du velkommen til at henvende dig til en af konsulenterne hos Arbejdsgiverne.

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på et arrangement, som ligger inden for rammerne af dette indlæg, nemlig vores seminar onsdag den 15.maj 2019, "Forstå reglerne omkring maskiner", hvor du har en enestående chance for at få det forkromede overblik over hvilke direktiver, standarder, love og bekendtgørelser, der skal overholdes i forbindelse med fremstilling, markedsføring, anvendelse og servicering af maskiner, udstyr, produkter m.m.

På dette seminar vil specialist Per Juul fra Funktionssikre Maskiner ApS. forklare ”den røde tråd” i reglerne omkring maskiner.  

Mere information om arrangementet kommer i nyhedsbreve, hjemmeside, invitationer m.m.

"Forstå reglerne omkring maskiner"

Følg os her:    

"Vi meldte os ind i Arbejdsgiverne på anbefaling af et andet medlem, da vi startede virksomheden i 1987. Vi ville gerne sikre os på alle områder - fagligt, juridisk og med hensyn til overenskomsterne. Jeg vil gerne være med til at give noget videre, så andre også får de muligheder og den hjælp."

Læs om medlemskab - klik her
Hanne Nylev, N.H. Stål

Kontakt

Egon Hansen

Branchekonsulent, el

Telefon: 6317 3365
E-mail: eha@arbejdsgiverne.dk
Download vCard