Bekendtgørelser

Maskindirektivet

Andre relevante bekendtgørelser, der bl.a. implementerer produktdirektiver


Eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX) 

Der er fire relevante bekendtgørelser. Vær også opmærksom på, at du i tilknytning til arbejdspladsvurderingen (APV'en) skal lave en særlig risikovurdering vedrørende eksplosionsfaren samt udarbejde arbejdsinstrukser og arbejdstilladelser, hvor det er relevant.

Hvis en maskine er forsynet med elektricitet, skal den overholde EMC-direktivet. Det betyder, at maskinen skal kunne fungere uden at give elektromagnetiske forstyrrelser. Hvis spændingen er over 50 V, skal den også overholde lavspændingsdirektivet. Når en maskine er CE-mærket, skal den overholde alle regler.

Der findes en lang række regler om materiale, som er i kontakt med fødevarer. Udover Maskindirektivet stiller fødevaremyndighederne krav om overensstemmelseserklæring, for at maskinens dele ikke er farlige for sundheden. Desuden stilles krav om sporbarhed.

Standarder

En standard angiver normalt en løsning på et eller andet eller en metode til at afhjælpe et problem.
I Danmark er det Dansk Standard, der har bemyndigelse til at udarbejde standarder.

De mest gængse standarder, der er af lovmæssig karakter, bliver i dag oversat til "ikke juridisk korrekt" dansk. Det betyder, at der på højre side er en dansk tekst, mens der på venstre side er den juridisk bindende engelske tekst.

Næsten alle nye standarder er også europæiske standarder, de såkaldte EN-standarder. Alene under Maskindirektivet ligger nu over 800 EN-standarder.
EN-standarder har den fordel, at teksten er ens i alle EU lande, og at landene har pligt til at inddrage eventuelle nationale standarder, der er i konflikt med EN-standarden. I særdeleshed på maskinområdet og landbrugsmaskinområdet er der mange standarder, der hjælper fabrikanterne med at finde acceptable løsninger på sikkerhedsproblemer.
 

Harmoniserede standarder

En harmoniseret standard er fremstillet efter anmodning fra EU-kommissionen, hvor kommissionen har godkendt indholdet. En harmoniseret standard giver en retningsgivende løsning på et problem. Anvendes en harmoniseret standard er det målet, at "løsningen kan formodes at overholde kravene i bl.a. Maskindirektivet".

Arbejdstilsynet har slået fast, at en harmoniseret standard angiver "state of the art" - altså angiver det sikkerhedsniveau, som er acceptabelt, uanset om et direktiv har lempeligere løsninger.

Sider markeret med er låst for ikke-medlemmer.
Læs her om fordelene ved at være medlem af Arbejdsgiverne.

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk