Arbejdsgivernes politik for behandling af personoplysninger

1. Om privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som medlem eller kunde om, hvorledes Arbejdsgiverne behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.
Kunder defineres i det følgende som ikke-medlemmer med hvem,  Arbejdsgiverne indgår aftaler med.

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dit medlemskab eller aftaler hos os og kunne yde medlemsservice samt opfylde de kontraktlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav forbundet hermed.  Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre medlems – og kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at kunne opfylde de kontraktlige forpligtelser, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

3. Indsamling og typer af personoplysninger

Som medlem af Arbejdsgiverne  registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit medlemskab.  Det drejer sig primært om dine almindelige kontaktoplysninger, så som navn, adresse, postnummer, telefon – og mobiltelefonnummer, e-mail mv.  Oplysninger vedrørende aktie – og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

Samme oplysninger beder vi om i forbindelse med aftaler, som vi indgår med kunder.

Særlige personoplysninger i form af cpr. nr. registreres ved tillidshverv knyttet til medlemskabet til brug for betaling af diæter, kørselsgodtgørelser m.v. eller honorar i forbindelse med opfyldelse af aftaler og knyttet til betalingstransaktionen. Oplysningen er nødvendig af skattemæssige og bogføringsmæssige lovkrav.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges først og fremmest til at identificere dig som medlem/kunde , herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse og levering af  de forpligtelser og services omfattet af medlemskabet eller kundeforholdet.

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 • Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med indgåelse af medlemskab eller kundeforhold ved medlemsblanket, aftaleindgåelse og den årlige obligatoriske indberetning af virksomhedsoplysninger.  
 • Du afgiver selv dine personoplysninger, når du på vores hjemmeside tilmelder dig nyhedsbreve, udfylder spørgeskemaer, tilmelder dig kurser eller benytter login til Arbejdsgivernes medlemsbeskyttede sider og materialer.

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du er medlem eller kunde hos os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af medlemskab eller den aftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.
 • Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at målrette vores tilbud og annoncer til dig med henblik på forbedring af din medlems - eller kundeoplevelse.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit medlemskab eller kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:

 • Pengeinstitutter, når der er sket betalinger begrundet i medlemskabet eller kundeforholdet
 • Offentlige myndigheder, som foreningen ifølge loven er forpligtet til at videregive
 • Lønbureauer, E-boks og SKAT ved betaling af diæter, kørselsgodtgørelser i forbindelse med tillidshverv eller honorarer til kunder og konsulenter
 • Opfyldelse af forpligtelser i forhold til overenskomsternes feriepengegaranti, således Lønmodtagernes Garantifond, Feriepengeinfo, fagforbund og øvrige berettigede
 • Fagforbund, pensionsselskaber og øvrige med retlig interesse begrundet i overenskomster m.v
 • Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed, herunder rabat og fordelsaftaler med.
 • Lokalafdelinger under hovedforeningen Arbejdsgiverne

Ved din aftale om medlemskab af Arbejdsgiverne accepterer du derfor, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • Opbevaring af dine personoplysninger afhænger af, hvor længe dit medlemskab eller kundeforhold med Arbejdsgiverne består. Under det løbende medlemsforhold eller kundeforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores it-system.
 • Regnskabsoplysninger i forbindelse med medlemskabet eller kundeforholdet vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
 • Ved ophør af medlemskab eller kundeforhold vil dine personoplysninger  som udgangspunkt blive opbevaret hos Arbejdsgiverne i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
 • Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.
 • Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger om dig blive slettet.

7. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder. 

7.1 Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Kategorierne af personoplysninger.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere.
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer.
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

7.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

7.3 Retten til sletning

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

7.4 Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

7.5 Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

7.6 Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.

8. Spørgsmål og klager

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Arbejdsgiverne
Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV
Telefon: 66173333
E-mail: info@arbejdsgiverne.dk
CVR-nr.: 50837416

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 24. maj. 2018