Love og vedtægter, lokalafdeling MidtVest

Klik på plus-knap for at læse lokalafdeling MidtVests love og vedtægter.

§1 - Foreningen og dens formål

Foreningens navn er ”Arbejdsgiverne MidtVest”. Foreningens hjemsted er til enhver tid den kommune, hvor formanden er bosat. 
”Arbejdsgiverne MidtVest” har til formål ved godt samarbejde og fælles optræden at varetage medlemmernes interesse over for lovgivningsmagt og offentlig administration, samt over for kunder og leverandør, og at yde direkte faglig og juridisk bistand i erhvervsmæssige og arbejdsmæssige spørgsmål og forhold.

§2 - Foreningens opgaver

Det  i §1 anførte formål søges opnået gennem løsningen af bl.a. følgende opgaver:

 • Vejledning af medlemmerne i spørgsmål om pris- og omkostningsberegninger.
 • varetagelse af medlemmernes interesser ved licitationer og i lignende forhold.
 • medvirken til bedst mulig uddannelse af fagets lærlinge.
 • gennemførelse af forhandlinger med lønmodtagerorganisationer og oprettelse af overenskomster om løn- og arbejdsforhold.
 • varetagelse af medlemmernes interesser ved opståede arbejdskonflikter og førelse af mæglings- og voldgiftssager.
 • varetagelse af medlemmernes interesser i kollektiv udstillings- og PR virksomhed.
 • gennemførelse af kursus- og konsulentvirksomhed af administrativ og faglig karakter.
 • oprettelse og udbygning af et gensidigt forsikringsvæsen til varetagelse af medlemmernes erhvervs- og ansvarsforsikringer og formidling af tegning af øvrige forsikringer i henhold til ulykkesforsikringsloven.
 • støtte og medvirken til udgivelse af bladet ”Arbejdsgiverne” med henblik på udbredelse af oplysninger og meddelelser om faglige forhold og fremmelse af kommunikationen mellem foreningen og medlemmerne.

§3 - Medlemmer

Medlemmer der er optaget, som medlem i ”Arbejdsgiverne” og godkendt af myndighederne, kan til enhver tid optages i ”Arbejdsgiverne MidtVest”. 

Disse betegnes som medlemsvirksomheder. I foreningen kan som aktive medlemmer endvidere optages indehavere og ledende medarbejdere, som er ansat i medlemsvirksomhederne. 

En virksomhed repræsenteres i foreningen af en dertil udpeget ansvarlig person. 

Begæring om optagelse af en virksomhed eller en person udfærdiges på et af hovedbestyrelsen udformet skema, der fås ved henvendelse til bestyrelsen i den lokale afdeling. 

Optagelsesbegæringen indsendes til foreningens sekretariat med afdelingsbestyrelsens indstilling.  Herefter træffer forretningsudvalget afgørelse om, hvorvidt
optagelse skal besluttes. Forretningsudvalget er pligtig at følge indstillingen fra kredsbestyrelsen, såfremt denne er enstemmig. 

Dersom forretningsudvalget nægter optagelse, kan spørgsmålet herom indbringes for foreningens næstkommende generalforsamling. 

Medlemskabet af foreningen træder først i kraft, når ansøgeren har modtaget et af foreningen udsendt medlemsbevis, og når ansøgeren har betalt det til lokalafdelingen fastsatte optagelsesgebyr.

Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 6 mdr. varsel til 1. januar eller den 1. juli. Ved medlemmers død eller virksomheders ophør bortfalder medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

Eksklusion eller slettelse af en medlemsvirksomhed eller et medlem kan uden iagttagelse af forannævnte tidsfrist ske: 

 • når betingelserne for medlemskabet af ”Arbejdsgiverne” ikke længere er til stede.
 • når medlemmet har nægtet indbetaling af en påtalt restance.
 • når forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen foreslår og opfører det som et punkt på generalforsamlingens dagsorden, og det herefter vedtages med 3/4 af de afgivne skriftlige stemmer.

Udmeldelse, slettelse, afgang eller eksklusion fritager ikke det pågældende medlem for den økonomiske forpligtigelse over for ”Arbejdsgiverne” herunder også betaling for det halvår afgangen finder sted. 

Udmeldelse er kun gyldig ved skriftlig henvendelse til lokalafdelingen. Et medlem kan ikke senere genoptages uden mod erlæggelse af nyt indskud og eventuel restance.

§4 - Kontingent

Til ”Arbejdsgiverne” betaler medlemmerne et kontingent, der består af et grundkontingent samt yderligere et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen. l kontingentet til ”Arbejdsgiverne” er indeholdt betaling for abonnement på bladet ”Arbejdsgiverne”. 

Udover kontingent til ”Arbejdsgiverne” betales et kontingent til den lokale afdeling. Dette kontingent fastsættes af afdelingens generalforsamling. 

Den samlede kontingentydelse opkræves kvartalsvis forud ved ”Arbejdsgivernes” foranstaltning.

§5 - Foreningens organer

Til at realisere foreningens formål og varetage medlemmernes interesser findes følgende organer: a. Generalforsamlingen (§6), b. Hovedbestyrelsen (§7), d. Udvalg (§9), e. Sekretariat (§10), f. De lokale afdelinger (§11).

§6 - Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første halvår og indvarsles med 30 dages varsel enten i bladet ”Arbejdsgiverne” eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Dagsorden bekendtgøres forud for mødet på bedst formålstjenlig måde.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være tilstillet formanden senest 21 dage før generalforsamlingen. Hvor andet ikke er bestemt i disse love, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

§7 - Bestyrelse og administration

Lokalbestyrelsen består af 5 medlemmer og en formand, der vælges hvert år på  lokalgeneralforsamlingen. Formanden vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år (på lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år er 2 på valg). Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen vælger afdelingens HB-medlem (3-årig funktions-periode). HB-medlemmet har stemmeret i bestyrelsen, som derfor udvides med 1 medlem, såfremt HB-medlemmet ikke er valgt som bestyrelsesmedlem. 

Kasserer vælges på lokalgeneralforsamlingen, genvalg kan finde sted. Kasserer har ikke stemmeret i bestyrelsen.  l tilfælde af formandens eventuelle forfald overtager næstformanden dennes funktioner. 

Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang og nedsætter de udvalg, der må anses fornødne. 

Foreningens midler anbringes i bank eller sparekasse. Over bestyrelsens møder samt generalforsamlingens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol. Revisorerne har ret til at foretage kasseeftersyn, når som helst de ønsker dette, ligesom de har ret til at revidere regnskabet til dato.

§8 - Lovændringer

Forandringer i lovene kan kun ske, når dette er vedtaget på en generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer. Opnås denne stemmeflerhed ikke, kan spørgsmålet fremsættes på en ny generalforsamling senest en måned efter, når forslagsstilleren eller bestyrelsen fremsætter begæring derom inden den første generalforsamling slutter. Ved denne generalforsamling
afgør simpel stemmeflerhed spørgsmålet.

Dog kan de lovparagraffer, der har relation til hovedforeningens love om licitationsforhold og om løn- og arbejdsforhold, ikke ændres af lokalforeningen, uden at der sker ændringer i hovedforeningens love.  Hvis bestyrelsen eller 1 af de mødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal denne foretages skriftligt i alle spørgsmål.

§9 - Foreningens opløsning

Til vedtagelse af opløsning af Arbejdsgiverne MidtVest kræves tilslutning af mindst 3/4 af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. 
I tilfælde af foreningens opløsning forholdes der med formuen efter generalforsamlingen bestemmelser.

§10 - Forretningsophør

Når et medlem ophører at drive forretning, afgør bestyrelsen dette, om han kan optages som passivt medlem og da, hvilket kontingent han skal betale. Passive medlemmer har ingen stemmeret eller forhandlingsret, men har lov til at overvære generalforsamlingerne.

Æresmedlemmer kan udnævnes enten når hele bestyrelsen er enige derom, eller når en generalforsamling vedtager dette ved
simpel stemmeflerhed. 

Passive medlemmer betaler kontingent til lokalforeningen. 

§11 - Honorarer mv.

Bestyrelsens medlemmer og andre personer inden for foreningen, som pålægges arbejde i foreningens tjeneste, får de heraf forårsagede udgifter dækket efter regning efter de af generalforsamlingen nærmere fastsatte regler. 

§12 - Overholdelse af love og vedtagelser

Ved at indtræde i ”Arbejdsgiverne” forpligter medlemmerne sig til at overholde foreningens love og bestemmelser, således som de foreligger eller senere på lovlig måde måtte blive ændret.

Overtrædelse af love og bestemmelser samt undladelse af at efterkomme en generalforsamlings beslutning eller et af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget givet påbud medfører bødeansvar, og bødernes størrelse bestemmes af forretningsudvalget. 

Det samme gælder såfremt et medlem undlader at give sådanne oplysninger som af generalforsamlingen hhv. hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget skønnes at være nødvendige for at varetage medlemmernes interesse.

§13 - Voldgiftsret

Spørgsmålet om berettigelsen af en af forretningsudvalget pålagt bod samt alle spørgsmål, der vedrører fortolkning af ”Arbejdsgivernes” love og vedtagelser, kan indbringes for en af forretningsudvalget nedsat voldgiftsret. 

Det samme gælder stridigheder mellem 2 af foreningens medlemmer. 

Voldgiftsretten består af et af klageren valgt medlem og et af indklagede valgt medlem. De 2 medlemmer udpeger i foreningen en opmand. Dersom enighed om denne ikke kan opnås, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsrettens kendelser er bindende og kan ikke appelleres.