Opfordring: Brug VA-godkendte gulvafløb og undgå store skader

Opfordring: Brug VA-godkendte gulvafløb og undgå store skader

I bygningsreglementet stilles der krav til afløbsinstallationer. Endnu bedre er det dog, hvis du bruger VA-godkendte gulvafløb; både for dine kunder og din pengepung.

Utætte gulvafløb og rørinstallationer kan både ved nybyggeri og renovering medføre omfattende fugtskader. Når der er tale om etagebygninger, kan skaderne være så store, at man er nødsaget til at nedbryde og genetablere etagedækket.

I terrændæk medfører utætheder, at vand trænger ud i gulvet og spreder sig til omliggende gulve - allerværst er det for trækonstruktioner.

Selvom det ikke er et krav at have VA-godkendelse af gulvafløb, bliver en frivillig VA-godkendelse brugt ved hovedparten af de anvendte gulvafløb i Danmark. Den sikrer, at gældende krav er overholdt, fordi den rette dokumentation ligger til baggrund for godkendelsen.

Ifølge Forsikring & Pension er følgeskaden efter en vandskade i de fleste tilfælde den dyreste

Ved anvendelse af gulvafløb, som ikke er VA-godkendte, skal den udførende inden montering selv kontrollere, at bygningsreglementets krav er opfyldt. Hvis de ikke er, kan konsekvenserne være store.

Ifølge Forsikring & Pension er følgeskaden efter en vandskade i de fleste tilfælde den dyreste - en rørskade koster cirka 23.000 kroner og tager gennemsnitligt omkring fem måneder. Årsagen er, at konstruktionen skal udtørres og reetableres.

Det er altid bygherren, der betaler; medmindre der er tale om en fejlmontering. Så kan regningen for reparation og følgeskader ende hos dig, der har lavet fejlen. Dog betaler din forsikring noget af regningen, hvis skaden er dækningsberettiget.

Når det så er sagt, kan du gøre meget for at undgå omfattende fugtskader, som at forholde sig til gulvafløbets placering og udformning, samt være opmærksom på nogle af de typiske grunde til skaderne som:

  1. at gulvafløbet ikke er korrekt indbygget.
  2. at der ikke er anvendt den rigtige afløbsskål til den pågældende konstruktion.
  3. at der ved renovering er lagt et afretningslag med en ny overfladebelægning oven på et eksisterende gulv, hvilket medfører en niveauforskel mellem oversiden af den eksisterende afløbsskål og den nye gulvoverflade.

Her skal i stedet for installeres et nyt gulvafløb beregnet til den pågældende gulvkonstruktion.

Det er dog min klare anbefaling, at du som installatør gør brug af VA-godkendte gulvafløb, så både du og din kunde kan undgå fugtskader.

HVOR FINDER JEG REGLER, NORMER OG ANVISNINGER?

I § 69 i BR18, også kaldet bygningsreglementet, står der, at bygninger og udenomsarealer skal have afløb for spildevand, regnvand og vand fra tekniske installationer.

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer skal blandt andet ske under hensyn til, at: -der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.

-der ikke sker forurening af jord, grundvand, af andre ledningsanlæg eller anden uhensigtsmæssig vandudsivning.

Derudover står der i § 70 stk. 3, at reglerne, altså § § 69-81, for afløb kan opfyldes ved af følge den gældende norm for afløbsinstallationer, som på skrivende tidspunkt hedder DS 432: 2009 4. udgave.

Sluttelig er det en god idé at følge SBI-anvisning 185 for afløbsinstallationer, 252 for vådrum, 256 for anlæg og komponenter ved afløbsinstallationer samt 257 for installationsgenstande og udførelse ved afløbsinstallationer.

Bragt i: INSTALLATØR, februar 2019

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Branchekonsulent
Egon Hansen
Telefon: 6317 3365
eha@arbejdsgiverne.dk