Lægeerklæring var
afleveret for sent

Det var i denne sag ikke berettiget at bortvise, selvom lægeerklæring var afleveret for sent. Det var afgørelsen ved en faglig voldgift.

Sagen drejer sig om en overlæge, der var ansat i en af landets regioner. Overlægen var blevet opsagt som følge af manglende tillid. Forinden havde han været til en tjenestelig samtale, hvorefter han havde konsulteret sin egen læge, og havde af denne fået at vide, at den adfærd, ledelsen bebrejdede ham, skyldtes en alvorlig stressreaktion. I opsigelsen fra regionen blev det anført, at stress som forklaring på hans adfærd ikke var tilstrækkeligt til at genoprette ledelsens tillid til ham. Det fremgik endvidere, at overlægen skulle fritstilles i opsigelsesperioden, og at han havde tabsbegrænsningspligt.

Regionen udbad en lægeerklæring fra overlægens egen læge med frist d. 30. maj 2017. Da overlægen ikke overholdt fristen, rykkede regionen for den. I brevet fremgik det blandt andet, at hvis ikke lægeerklæringen blev modtaget inden d. 2. juni 2017 kl. 12.00, ville udeblivelsen af lægeerklæringen blive anset som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og en sag om bortvisning ville blive indledt.

Først den 8. juni 2017 sendte overlægen en lægeerklæring, hvor det fremgik, at han var sygemeldt i yderligere otte uger grundet depression og angst.

Næste dag blev overlægen bortvist med den begrundelse, at han ikke havde afleveret lægeerklæringen inden for den meddelte frist.

Sagen blev herefter indbragt for en faglig voldgift, der skulle tage stilling i sagen.

Opmanden har ved vurderingen lagt vægt på, at det var relevant for regionen at anmode om en lægeerklæring for overlægens sygdom, og at overlægen var forpligtet til at efterkomme anmodningen. Opmanden fandt heller ikke, at fristen for at fremskaffe lægeerklæringen var urimelig, ligesom overlægen tydeligt var advaret om konsekvenserne ved ikke at overholde fristen.

Ved vurderingen af misligholdelsens væsentlighed lagde opmanden vægt på, at regionen udbad sig dokumentation for sygdommen på et tidspunkt, hvor overlægen ikke skulle møde på arbejde, fordi han i første omgang var blevet fritstillet.

Endvidere kunne der ikke ses bort fra, at forsinkelsen af lægeerklæringen kunne have haft en sammenhæng med overlægens sygdom.

Den samlede vurdering var under de konkrete omstændigheder, at en bortvisning på grund af den forsinkede lægeerklæring, var en uforholdsmæssig hård sanktion. Overlægen skulle derfor have erstatning fra regionen svarende til løn mv. i opsigelsesperioden.

Arbejdsgiverne bemærker

  • At det ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt til en bortvisning, at en medarbejder ikke overholder arbejdsgivers frist til at levere en lægeerklæring, hvis konkrete omstændigheder gør det undskyldeligt.
  • At det med denne dom endnu engang viser, at der skal meget til for at kunne berettige en bortvisning.

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Juridisk afdeling Juridisk afdeling
Telefon: 6617 3333