Laerling

Foto: Colourbox

Et korrekt dimensioneret ventilationsanlæg betaler sig

Der er en økonomisk besparelse i at dimensionere og vedligeholde ventilationsanlæg korrekt. Det budskab skal installatøren sælge til kunden

Der bliver i Danmark lavet mange ventilationsløsninger, der desværre ikke er dimensioneret og udført korrekt. Det betyder øgede udgifter og ringere indeklima.
Det er typisk i nybyggede huse, hvor der er monteret ventilationsaggregat uden at man har sat sig ind i, hvad husets behov er.

Bygningsreglementet (BR15 6.3.1.2) foreskriver, at der skal være en minimum udelufttilførsel på 0,3 l/s pr. m². Dette giver et luftskiftebehov i en bolig på 160 m² på 48 l/s.
Men hvis boligen på indeholder to bad, kræver det 15 l/s per bad, køkkenet kræver 20 l/s og bryggerset kræver 10 l/s, tilsammen 60 l/s. De fleste anlæg kan godt levere 60 l/s = 216 m³/h, men kun ved et relativt lavt tryktab.

Det stiller et krav til at installationen er udført korrekt. Ofte er der desværre et for højt tryktab, da man har skelet mere til etableringsomkostningerne ved opførelsen end effekten.

Ser man på kravet i bygningsreglementet (8.3. stk.10) omkring elforbrug til lufttransport er det højest tilladte forbrug 1000 J/m³ ved det maksimale tryktab og en varmegenvinding på min. 80 % (8.3. stk. 7). Som illustrationen viser, giver det tilladte maksimale tryktab ved det valgte aggregat ca. 80 pascal. Og igen er det derfor afgørende, at anlægget er dimensioneret korrekt. Større tryktab er lig med større driftsomkostninger.

Besparelse for kunden
For boligejeren er der en besparelse at hente ved at få udført eftersyn og filterskift, da driftsomkostningerne bliver væsentlig lavere ved et lavere tryktab i ventilationsanlægget. På større anlæg er der oftest en filtervagt, der ved en stigning i modstanden indikerer, at det er tid til filterskift. Det er der dog typisk ikke på mindre boliganlæg.

Ved overtagelse af et nybygget hus bliver de nye husejere sjældent tilbudt en serviceordning. De får typisk bare at vide, at de skal skifte filter 1 gang om året – nogle producenter anbefaler to gange årligt - men det får de færreste gjort i en travl hverdag. Det giver mulighed for en serviceaftale for vvs-installatørerne, som kan betyde et mersalg - også på vvs-delen, hvor du selvfølgelig lige kaster et blik på husets øvrige installationer.

Da stort set alle nye huse er opført med ventilationsanlæg, er der en potential indtjeningsmulighed for den proaktive installatør. Her kan man som installatør gøre kunden opmærksom på hvor meget de faktisk kan spare ved at holde anlægget løbende vedligehodlelse af anlægget. En lidt simplificeret udregning for omkostningstigning på grund af et tilsmudset filter kan se ud som følger (kilde: ventilation ståbi s. 235):

Virkningsgraden er her sat til 100% - men varierer selvfølgelig. Øges ventilationsanlæggets tryktab på grund af filtertilsmudsning, stiger energiforbruget. Er der tale om et tryktab på 100 pa i et hus med to bade, et køkken og et bryggers, vil det se ud på følgende vis.

Huset har to bade (2*54m³/h), et køkken (72 m³/h), og et bryggers (36m³/h). Det giver en samlet luftmængde på 216 m³/h. Stigningen i energiforbruget er her 6 watt i timen (watt = (216/3600*100) / 1). På et år bliver det til 365*24*6 = 52,5 kWh.

Til sammenligning har en boligs ventilationsaggregat et årligt energiforbrug på ca. 1300-1600 kWh. Vi regner med en stigning på 3% ved en almindelig tilsmudsning efter ca. 6 mdr. Men det kan sagtens være væsentligt mere. Mange anlæg har ikke fået skiftet filter i flere år - måske endda ikke siden opførelsen. Her vil en stigning i tryktabet være væsentligt højere. Der vil altså være en betydelig økonomisk gevinst for kunden ved at anlægget er ordentlig vedligeholdt.

Når man aftaler et tidsinterval for eftersyn med kunden, er det i øvrigt vigtigt, at man tager højde for det miljø aggregatet er opstillet i - eksempelvis om det er i en storby eller på landet, en børnehave eller parcelhus.

Ringere indeklima
I takt med det stigende tryktab vil luftmængden fra aggregatet falde. Da vores huse bliver stadig tættere, giver det problemer, fordi vi ikke får fjernet den indvendige belastning, så som afgasning af byggematerialer og menneskelige belastninger. Resultatet bliver et dårligt indeklima selvom, at ventilationsanlægget kører.

Hvis bygningsreglementets krav om en udskiftning på 0,3 l/s pr.m² ikke overholdes, vil de interne belastninger kunne give fugtproblemer, som kan medføre skimmelsvamp og sporer. Herudover kan der opstå problemer med CO²-niveauet, som stiger ved et mindre luftskifte. Det giver gener som hovedpine og koncentrationsproblemer. Bygningsreglementet anbefaler, at opholdsrum ikke overstiger 1000 ppm.

Løsningen på problemet
Bygningsreglementet indeholder allerede krav om, at standarterne for ventilationsanlæg skal følges. Kravet vil inden den 1. juli 2017 blive suppleret med en vejledning om funktionsafprøvning. Bygningsreglementet vil også per 1. juli stille krav om, at der ved alle ventilationsanlæg skal foreligge en funktionsafprøvning og indreguleringsrapport (performancetest) i byggesagen.

Videnscenter for Byggeri og Energi har lavet en performancetest, der udførligt beskriver hvilke krav og test af anlægget, der skal foretages. Syddansk Universitet har lavet performancetests af byggerier, hvilket både har været med positive og negative udfald, der kostede bygherrer dagbøder.

Det er også en god ide, at blive medlem af VENT-ordningen. Den sikrer kunderne, at virksomheden har personale med de nødvendige kurser og kunnen, som det kræver at servicere og vedligeholde ventilationsanlæg. En anden løsning ville være, at man gjorde det autorisationskrævende at arbejde med ventilation – men der går nok nogle år. Men i takt med det stigende fokus på indemiljø, burde vi efterhånden være tættere på.

Det er i alles interesse, at der kommer mere fokus på indeklima og derved ikke mindst ventilation, da det kan have store omkostninger for den enkelte forbruger såvel som samfundet økonomisk og helbredsmæssigt. Hertil kommer at alle vvs’ere har en økonomisk interesse i at kunne tilbyde flere forbedringer af boligens installationer.

Af Jeff Jensen, branchekonsulent, vvs

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk